განცხადებები

ორშაბათი, 24 თებერვალი 2014

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შემდეგ დეპარტამენტებში:
კლინიკურ დისციპლინათა დეპარტამენტი:
პროფესორი -1
ასოცირებული პროფესორი -2

ფსიქო-სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი:
პროფესორი -1

მედიკო-ბიოლოგიური დეპარტამენტი:
ასოცირებული პროფესორი -2

სტომატოლოგიის დეპარტამენტი:
ასოცირებული პროფესორი -2

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის დეპარტამენტი:
პროფესორი -1

II. ა) პროფესორის თანამდებობაზე 6 (ექვსი) წლის ვადით შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ ექვსი წლის გამოცდილება.
ბ) ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე 6 (ექვსი) წლის ვადით შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ სამი წლის გამოცდილება.

III. კონკურსი გამოცხადდეს 2014 წლის 27 თებერვალს.

IV. საკონკურსო დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადა განისაზღვროს 2014 წლის 31 მარტიდან 2014 წლის 14 აპრილის ჩათვლით, ყოველ სამუშაო დღეს 10-დან 17 საათამდე;

V. კონკურსი ჩატარდეს 2014 წლის 29 აპრილს;

VI. კონკურსის შედეგების გასაჩივრების ვადა განისაზღვროს 2014 წლის 30 აპრილის 17 საათამდე; 2014 წლის 01-02 მაისი დაეთმოს სააპელაციო კომისიის მუშაობას.

VII. კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს:
ა) განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე (დადგენილი ფორმის მიხედვით);
ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;
გ) შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დოკუმენტების) ასლი;
დ) სამსახურეობრივი გამოცდილების ამსახველი კანონმდებლობით დადგენილი
წესით გაცემული დოკუმენტი (ცნობა, შრომის წიგნაკის ასლი და სხვ.);
ე) პედაგოგიური და სამეცნიერო საქმიანობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
ვ) CV;
ზ) სილაბუსი;
თ) ორი ფოტო სურათი (ზომით 3X4) ;
ი) ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომების სია, სამეცნიერო კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებში მონაწილეობა.

VIII. აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევა მოხდება რეიტინგული შეფასების კრიტერიუმების მიხედვით დაგროვებული ქულების შესაბამისად.
1. პედაგოგიური სტაჟის მქონე პედაგოგებს მუშაობის წლების რაოდენობის შესაბამისი ქულა.
2. სამეცნიერო სტატია (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) : რეცენზირებად და რეფერირებად ჟურნალში გამოქვეყნებულ ყოველ სტატიაზე – 3 ქულა.
3. მონოგრაფია შესაბამის დარგში (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) -20 ქულა;
4. სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
ა) საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა – 10 ქ.
ბ) რეგიონულ სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა – 3 ქ.
5. სილაბუსის შესაბამისობა (თემატური, სწავლის შედეგები, ფორმატი) – 10ქ.

სამშაბათი, 19 ნოემბერი 2013

2013 წლის 19 დეკემბერს ჩატარდება სტუდენტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „ბიზნესისა და მედიცინის აქტუალური საკითხები“.

ადმინისტრაცია

ორშაბათი, 21 ოქტომბერი 2013

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შემდეგ დეპარტამენტებში:

ტექნიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი:
ასოცირებული პროფესორი -2

მორფოლოგიის დეპარტამენტი:
ასოცირებული პროფესორი -2

მედიკო-ბიოლოგიური დეპარტამენტი:
ასოცირებული პროფესორი -2

მენეჯმენტის დეპარტამენტი:
ასოცირებული პროფესორი -2

ეკონომიკისა და სამეწარმეო საქმიანობის დეპარტამენტი:
ასოცირებული პროფესორი -2

ფსიქო-სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი:
ასოცირებული პროფესორი -2

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის დეპარტამენტი:
ასოცირებული პროფესორი -2

სტომატოლოგიის დეპარტამენტი:
პროფესორი -1
ასოცირებული პროფესორი -1

კლინიკურ დისციპლინათა დეპარტამენტი:
პროფესორი -1
ასოცირებული პროფესორი -1

II. ა) პროფესორის თანამდებობაზე 6 (ექვსი) წლის ვადით შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ ექვსი წლის გამოცდილება.
ბ) ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე 6 (ექვსი) წლის ვადით შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ სამი წლის გამოცდილება.

III. კონკურსი გამოცხადდეს 2013 წლის 22 ოქტომბერს.

IV. საკონკურსო დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადა განისაზღვროს 2013 წლის 25 ნოემბრიდან 2013 წლის 9 დეკემბრის ჩათვლით, ყოველ სამუშაო დღეს 10-დან 17 საათამდე;

V. კონკურსი ჩატარდეს 2013 წლის 24 დეკემბერს;

VI. კონკურსის შედეგების გასაჩივრების ვადა განისაზღვროს 2013 წლის 25 დეკემბრის 17 საათამდე; 2013 წლის 26-27 დეკემბერი დაეთმოს სააპელაციო კომისიის მუშაობას.

VII. კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს:
ა) განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე (დადგენილი ფორმის მიხედვით);
ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;
გ) შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დოკუმენტების) ასლი;
დ) სამსახურეობრივი გამოცდილების ამსახველი კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცემული დოკუმენტი (ცნობა, შრომის წიგნაკის ასლი და სხვ.);
ე) პედაგოგიური და სამეცნიერო საქმიანობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
ვ) CV;
ზ) სილაბუსი;
თ) ორი ფოტო სურათი (ზომით 3X4) ;
ი) ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომების სია, სამეცნიერო კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებში მონაწილეობა.

VIII. აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევა მოხდება რეიტინგული შეფასების კრიტერიუმების მიხედვით დაგროვებული ქულების შესაბამისად.

1. პედაგოგიური სტაჟის მქონე პედაგოგებს მუშაობის წლების რაოდენობის შესაბამისი ქულა.
2. სამეცნიერო სტატია (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) : რეცენზირებად და რეფერირებად ჟურნალში გამოქვეყნებულ ყოველ სტატიაზე _ 3 ქულა.
3. მონოგრაფია შესაბამის დარგში (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) -20 ქულა;
4. სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
ა) საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა – 10 ქ.
ბ) რეგიონულ სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა -3 ქ.
5. სილაბუსის შესაბამისობა (თემატური, სწავლის შედეგები, ფორმატი) – 10ქ.

ხუთშაბათი, 10 ოქტომბერი 2013

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

2013 წლის 11 ოქტომბერს 12 საათზე გაიმართება საჯარო ლექცია თემაზე: “ახალი რეალობა და სტუდენტის სასიცოცხლო სტრატეგია”

მომხსენებელი ჰარვარდის უნივერსიტეტის მაგისტრი, ლიდერთა სკოლის ხელმძღვანელი, უნივერსიტეტ გეომედის საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი მაისაშვილი

ლექცია ჩატარდება უნივერსიტეტ გეომედის საკონფერენციო დარბაზში

რექტორატი

ხუთშაბათი, 19 სექტემბერი 2013

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

23.09.2013წ. (ორშაბათი) 11 საათზე აზერბაიჯანის დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები იწვევენ შეხვედრაზე უნივერსიტეტი გეომედის აზერბაიჯანელ სტუდენტებს. შეხვედრა ჩატარდება უნივერსიტეტის 103 აუდიტორიაში.
დასწრება აუცილებელია.

გთხოვთ თან იქონიოთ პასპორტი.

ორშაბათი, 2 სექტემბერი 2013

პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

უნივერსიტეტ გეომედის ადმინისტრაცია ულოცავს ყველა აბიტურიენტს ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარებას და უმაღლეს სასწავლებელში მოწყობას.
ამასთან, გაცნობებთ, რომ პირველკურსელები რეგისტრაციისათვის უნდა გამოცხადდნენ უნივერსიტეტში 2 სექტემბრიდან 10 სექტემბრის ჩათვლით 10სთ-დან 16სთ-მდე (შაბათ-კვირის გარდა) მისამართზე: ქ. თბილისი, კრწანისის ქ. N 3, მესამე სართული, ტელ: 275 25 20.

სტუდენტებმა თან უნდა იქონიონ შემდეგი საბუთები:

  • პირადობის მოწმობა და მისი ასლი
  • ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი – ატესტატი (დედანი)
  • 4 ფოტო სურათი 3X4-ზე
  • სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის) ან ცნობა სამხედრო კომისარიატიდან აღრიცხვის შესახებ

გეომედში სწავლა იწყება 16 სექტემბერს!

ადმინისტრაცია

ხუთშაბათი, 25 ივლისი 2013

შიდა მობილობის მსურველი სტუდენტების საყურადღებოდ!

1. 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის შიდა მობილობის ვადები:
ა) დოკუმენტების მიღება – 19 – 23 აგვისტო;
ბ) კრედიტების აღიარება – 26 აგვისტო;
გ) სტუდენტებისათვის აღიარებული კრედიტების გაცნობა და ხელშეკრულების გაფორმება – 27 აგვისტო.

2. წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:
ა) განცხადება;
ბ) ამონაწერი სტუდენტის სასწავლო ბარათიდან (დამოწმებული ფაკულტეტის ბეჭდით და დეკანის ხელმოწერით);
გ) პირადობის მოწმობის ასლი.

ხუთშაბათი, 30 მაისი 2013

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

გვაქვს პატივი მოგიწვიოთ V საერთაშორისო კონფერენციაზე “ჯანმრთელობა და ეკოლოგია”, რომელიც ჩატარდება ქ. ახალციხეში, მ.წ. 13-15 სექტემბერს.

კონფერენციას ტრადიციულად ატარებს თსსუ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტი. წელს მრგვალი მაგიდის თემატიკად გთავაზობთ ,,სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ეკომიგრანტების ჯანმრთელობის სამედიცინო-ეკოლოგიური პრობლემები”.

უფრო ვრცლად

სამშაბათი, 6 ნოემბერი 2012

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

უნივერსიტეტ გეომედის საიუბილეო კვირეულთან დაკავშირებით 2012 წლის 20-21 დეკემბერს ჩატარდება სტუდენტთა სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია თემებზე:
1. სტომატოლოგიის აქტუალური პრობლემები
2. ლიდერობა და ჯანდაცვის მენეჯმენტი

რექტორატი

პარასკევი, 2 ნოემბერი 2012

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

I. სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს სრული, ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შემდეგ დეპარტამენტებში:

მედიკო-ბიოლოგიური დეპარტამენტი :
ასოცირებული პროფესორი -2

სტომატოლოგიის დეპარტამენტი:
ასოცირებული პროფესორი -2

კლინიკურ დისციპლინათა დეპარტამენტი:
ასოცირებული პროფესორი -2

მორფოლოგიის დეპარტამენტი:
ასოცირებული პროფესორი -3

მენეჯმენტის დეპარტამენტი:
სრული პროფესორი -1
ასოცირებული პროფესორი -1

ტექნიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი :
ასოცირებული პროფესორი -3

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი :
სრული პროფესორი – 1
ასოცირებული პროფესორი -1
ასისტენტ პროფესორი -1

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის დეპარტამენტი :
ასოცირებული პროფესორი -2

II. ა) სრულ პროფესორად 6 (ექვსი) წლის ვადით შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება.
ბ) ასოცირებულ პროფესორად 6 (ექვსი) წლის ვადით შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება.
გ) ასისტენტ-პროფესორად 3 (სამი) წლის ვადით შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორი ან დოქტორანტი.

III. კონკურსი გამოცხადდეს 2012 წლის 05 ნოემბერს:
_ საკონკურსო დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადა განისაზღვროს 2012 წლის 10 დეკემბრიდან 2012 წლის 25 დეკემბრის ჩათვლით, ყოველ სამუშაო დღეს 10-დან 17 საათამდე;
_ კონკურსი ჩატარდეს 2013 წლის 28 იანვარს;

IV. კონკურსის შედეგების გასაჩივრების ვადა განისაზღვროს 2013 წლის 29 იანვრის 17 საათამდე; 2013 წლის 30-31 იანვარი დაეთმოს სააპელაციო კომისიის მუშაობას.
V. კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს:
ა) განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე (დადგენილი ფორმის მიხედვით);
ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;
გ) შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დოკუმენტების) ასლი;
დ) სამსახურებრივი გამოცდილების ამსახველი კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცემული დოკუმენტი (ცნობა, შრომის წიგნაკის ასლი და სხვ.);
ე) პედაგოგიური და სამეცნიერო საქმიანობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
ვ) CV;
ზ) სილაბუსი;
თ) ორი ფოტო სურათი (ზომით 3X4) ;
ი) ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომების სია, სამეცნიერო კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებში მონაწილეობა.

VI. აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევა მოხდება რეიტინგული შეფასების შკალის
მიხედვით დაგროვებული ქულების შესაბამისად.

1. პედაგოგიური სტაჟის მქონე პედაგოგებს მუშაობის წლების რაოდენობის შესაბამისი ქულა.
2. სამეცნიერო სტატია (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) : რეცენზირებად და
რეფერირებად ჟურნალში გამოქვეყნებულ ყოველ სტატიაზე _ 3 ქულა.
3. მონოგრაფია შესაბამის დარგში ( ბოლო 5 წლის განმავლობაში) -20 ქულა;
4. სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
ა) საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა – 10ქ.
ბ) რეგიონულ სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა -5 ქ.
5. სილაბუსის შესაბამისობა (თემატური, სწავლის შედეგები, ფორმატი) – 10ქ.

პარასკევი, 19 ოქტომბერი 2012

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

მსოფლიო ბანკში საქართველოს გაწევრიანების 20 წლის აღსანიშნავად, ბანკის წარმომადგენლობა თბილისში აცხადებს კონკურსს უმაღლესი სასწავლებლებისათვის სტუდენტებს შორის საუკეთესო ესსეს გამოსავლენად.

კონკურსის მიზანია, ხელი შეუწყოს დისკუსიას საქართველოს განვითარების მნიშვნელოვანი გამოწვევების შესახებ. ნაშრომის თემაა: „საქართველო კიდევ 20 წლის შემდეგ.“

კონკურსის შედეგად გამოვლინდება ათი საუკეთესო ესსეს ავტორი და მათი უმაღლესი სასწავლებელი. ნაშრომები გამოქვეყნებული იქნება მსოფლიო ბანკის მიერ. ხუთი საუკეთესო ესსეს ავტორი მიიღებს 1,000 ლარის ოდენობის ფულად ჯილდოს.

დაინტერესებულ სტუდენტებს გთხოვთ მობრძანდეთ უნივერსიტეტ გეომედის დეკანატში 22 ოქტომბრამდე 10სთ-დან 16სთ-მდე

ოთხშაბათი, 29 აგვისტო 2012

ყურადღება!
სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში 29 აგვისტოდან – 5 სექტემბრამდე მიმდინარეობს მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია.

სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის მსურველებმა რეგისტრაციის დროს უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:
1. განაცხადის ფორმა (ივსება ადგილზე)
2. პირადობის მოწმობა და მისი ასლი
3. საერთო სამაგისტრო გამოცდის სერტიფიკატი, ხოლო მის გაცემამდე საგამოცდო პლასტიკური ბარათი და მისი ასლი.
4. ორი ფოტოსურათი 3/4
5. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის – დიპლომის დედანი ასლთან ერთად, ან შესაბამისი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა შესაბამისი ხარისხის მინიჭების შესახებ
6. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი ცნობა (მოეთხოვებათ ვაჟებს)

გასაუბრება შედგება 10 სექტემბერს 12 სთ-ზე.

სამაგისტრო გამოცდებთან დაკავშირებული ინფორმაცია

ორშაბათი, 27 აგვისტო 2012

პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

უნივერსიტეტ გეომედის ადმინისტრაცია ულოცავს ყველა აბიტურიენტს ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარებას და უმაღლეს სასწავლებელში მოწყობას.

ამასთან, გაცნობებთ, რომ პირველკურსელები რეგისტრაციისათვის უნდა გამოცხადდნენ უნივერსიტეტში 29 აგვისტოდან 7 სექტემბერის ჩათვლით 10სთ-დან 16სთ-მდე (შაბათ-კვირის გარდა) მისამართზე: ქ. თბილისი, კრწანისი ქ. N 3, მესამე სართული, ტელ: 275 2520.

სტუდენტებმა თან უნდა იქონიონ შემდეგი საბუთები:

  • პირადობის მოწმობა და მისი ასლი
  • ერთიანი ეროვნული გამოცდების პლასტიკური ბარათი
  • ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი – ატესტატი (დედანი)
  • 4 ფოტო სურათი 3:4-ზე
  • სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის) ან ცნობა სამხედრო კომისარიატიდან აღრიცხვის შესახებ

გეომედში სწავლა იწყება 17 სექტემბერს!

ხუთშაბათი, 21 ივნისი 2012

ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი
საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა

2012 წლის 25 ივნისი 10:00სთ.
1. ჩირაძე სალომე
2. ბაღოშვილი ნინო
3. ტატუაშვილი ლევან
4. ფალიანი მარიამ
5. ჩარგეიშვილი ნიკა
6. გოგინაშვილი სოფიკო
7. მერებაშვილი ალექსანდრე
8. სულიაური სანდრო
9. ამისულაშვილი რუსუდან
10. ციკუტანია მარიკა
11. ბლადაძე მირიან
12. შეყელაძე შალვა

2012 წლის 26 ივნისი 10:00სთ.
1. ოდიშვილი თამარ
2. ბეჭვაია ჯაბა
3. თოფჩიშვილი ივანე
4. თავბერიძე ლაშა
5. ზედელაშვილი თამარ
6. ჯანელიძე თათია
7. ბოჭორიშვილი გიორგი
8. აფციაური თეონა
9. დეკანოიძე ბესიკი
10. აბულაძე იოსებ
11. ხარბედია გიორგი
12. ესიავა კონსტანტინე
13. რუსტამოვა საიდა

ხუთშაბათი, 7 ივნისი 2012

ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ა !

I. სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს სრული და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შემდეგ ფაკულტეტებზე:
1. სტომატოლოგია
2. ჯანდაცვის ეკონომიკა და მენეჯმენტი
3. ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია
4. მედიცინა (ქართული და ინგლისურენოვანი პროგრამები)

მედიკო-ბიოლოგიური დეპარტამენტი:
სრული პროფესორი – 4
ასოცირებული პროფესორი -5

სტომატოლოგიის დეპარტამენტი:
სრული პროფესორი – 2
ასოცირებული პროფესორი -4

კლინიკურ დისციპლინათა დეპარტამენტი:
სრული პროფესორი – 9
ასოცირებული პროფესორი -14

მორფოლოგიის დეპარტამენტი:
სრული პროფესორი – 3
ასოცირებული პროფესორი -3

პათოლოგიის დეპარტამენტი:
სრული პროფესორი – 2
ასოცირებული პროფესორი -2

მენეჯმენტის დეპარტამენტი:
სრული პროფესორი -2
ასოცირებული პროფესორი -2

ეკონომიკისა და სამეწარმეო საქმიანობის დეპარტამენტი:
სრული პროფესორი – 2
ასოცირებული პროფესორი -3

ტექნიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი:
სრული პროფესორი – 1
ასოცირებული პროფესორი -2

ფსიქო-სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი:
სრული პროფესორი – 3
ასოცირებული პროფესორი -3

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის დეპარტამენტი:
სრული პროფესორი – 1
ასოცირებული პროფესორი -3

ჰიგიენის დეპარტამენტი:
სრული პროფესორი – 1
ასოცირებული პროფესორი -3

1. ა) სრულ პროფესორად 6 (ექვსი) წლის ვადით შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება.
ბ) ასოცირებულ პროფესორად 6 (ექვსი) წლის ვადით შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება.
2. კონკურსი გამოცხადდეს 2012 წლის 08 ივნისს;
3. საკონკურსო დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადა განისაზღვროს 2012 წლის 10 ივლისიდან 2012 წლის 25 ივლისის ჩათვლით, ყოველ სამუშაო დღეს 10-დან 17 საათამდე;
4. კონკურსი ჩატარდეს 2012 წლის 30 აგვისტოს;
5. კონკურსის შედეგების გასაჩივრების ვადა განისაზღვროს 2012 წლის 03 სექტემბრის 17 საათამდე; 2012 წლის 04-05 სექტემბერი დაეთმოს სააპელაციო კომისიის მუშაობას.
6. კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს:
ა) განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე (დადგენილი ფორმის მიხედვით);
ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;
გ) შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დოკუმენტების) ასლი;
დ) სამსახურებრივი გამოცდილების ამსახველი კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცემული დოკუმენტი (ცნობა, შრომის წიგნაკის ასლი და სხვ.);
ე) პედაგოგიური და სამეცნიერო საქმიანობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
ვ) CV;
ზ) სილაბუსი (სასწავლო კურსის ინგლისურ ენაზე განხორციელების მსურველებმა უნდა წარმოადგინოს სილაბუსი ინგლისურ ენაზე);
თ) ოთხი ფოტო სურათი (ზომით 3X4);
ი) ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომების სია, სამეცნიერო კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებში მონაწილეობა.

II. პროფესორთა რეიტინგული შეფასების კრიტერიუმები:
1. პედაგოგიური სტაჟის მქონე პედაგოგებს მუშაობის წლების რაოდენობის შესაბამისი ქულა;
2. სამეცნიერო სტატია (ბოლო 5 წლის განმავლობაში): რეცენზირებად და რეფერირებად ჟურნალში გამოქვეყნებულ ყოველ სტატიაზე – 3 ქულა.
3. მონოგრაფია შესაბამის დარგში ( ბოლო 5 წლის განმავლობაში) -20 ქულა;
4. სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
ა) საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა – 10 ქ.
ბ) რეგიონულ სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა -5 ქ.
5. სილაბუსის შესაბამისობა (თემატური, სწავლის შედეგები, ფორმატი) – 10 ქ.

- აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევა მოხდება რეიტინგული შეფასების შკალის მიხედვით დაგროვებული ქულების შესაბამისად.

ორშაბათი, 12 სექტემბერი 2011

ყურადღება!
სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის სტუდენტთა საყურადღებოდ:

მიმდინარეობს მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია.

გრძელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდებით ჩარიცხულ სტუდენტთა რეგისტრაცია.

პარასკევი, 12 აგვისტო 2011

სამაგისტრო გამოცდებთან დაკავშირებული ინფორმაცია

პარასკევი, 24 ივნისი 2011

სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს ღია კონკურსს პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შემდეგ ფაკულტეტებზე:
სტომატოლოგიის ფაკულტეტი: 3 სრული პროფესორი, 5 ასოცირებული პროფესორი.

ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი: 3 სრული პროფესორი, 5 ასოცირებული პროფესორი.

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი: 2 სრული პროფესორი, 5 ასოცირებული პროფესორი.

I. ა) სრულ პროფესორად შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება.
ბ) ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს
დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-
პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება.
II. კონკურსი გამოცხადდეს 2011 წლის 29 ივნისს:
- დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადა განისაზღვროს 2011 წლის 01 აგვისტოდან
2011 წლის 16 აგვისტომდე, ყოველ სამუშაო დღეს 10-დან 17 საათამდე;
- კონკურსი ჩატარდეს 2011 წლის 19 სექტემბერს;

III. კონკურსის შედეგების გასაჩივრების ვადა განისაზღვროს 2011 წლის 21 სექტემბრის 17 საათამდე; 2011 წლის 22-23 სექტემბერი დაეთმოს სააპელაციო კომისიის მუშაობას.

IV. კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს:
ა) განცხადება რექტორის სახელზე;
ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;
გ) ამონაწერი შრომის წიგნაკიდან;
დ) CV;
ე) უმაღლესი განათლების დიპლომის ასლი, დოქტორის აკადემიური ან მასთან
გათანაბრებული ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი;
ვ) სილაბუსი;
ზ) ოთხი ფოტო სურათი (ზომით 3X4) ;
თ) ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომების სია,
აგრეთვე დისერტანტთა სამეცნიერო ხელმძღვანელობა, სამეცნიერო
კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებში მონაწილეობა.

V. კონკურსში გასული პროფესორები შესაბამის აკადემიურ თანამდებობას
დაიკავებენ 3 წლის ვადით.
VI. პირადი მონაცემების შეფასებისას მხედველობაში მიიღება უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული პროფესორთა რეიტინგული შეფასების შემდეგი კრიტერიუმები :
1. პედაგოგიური სტაჟის მქონე პედაგოგებს მუშაობის წლების რაოდენობის ტოლი ქულა.
2. ლექციების წაკითხვა: ძირითადი კურსი – 5 ქულა.

3. სამეცნიერო სტატია (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) : რეცენზირებად და
რეფერირებად ჟურნალში გამოქვეყნებულ ყოველ სტატიაზე – 3 ქულა.
4. მონოგრაფია შესაბამის დარგში ( ბოლო 5 წლის განმავლობაში) :
ა) მონოგრაფია, გამოცემული საზღვარგარეთის საერთაშორისო მნიშვნელობის
მქონე გამომცემლობის მიერ – 20 ქულა.
ბ) მონოგრაფია, გამოცემული ადგილობრივი გამომცემლობის მიერ
(რეცენზირებული) – 15 ქულა.
5. სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) :
ა) სამეცნიერო კონფერენციაზე დაკვეთილი მომხსენებელი (Invalted Speaker) –10ქ.
ბ) საერთაშორისო კონფერენციაზე ყოველ მოხსენებაზე – 4 ქულა.
გ) ლოკალურ კონფერენციაზე ყოველ მოხსენებაზე – 2 ქულა.
6. ყოველი დაცული სადოქტორო დისერტაციის კონსულტანტობა (ბოლო 5 წლის
განმავლობაში) – 10 ქულა.
აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევა მოხდება რეიტინგული შეფასების შკალის
მიხედვით დაგროვებული ქულების შესაბამისად.

ოთხშაბათი, 18 მაისი 2011

სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა საყურადღებოდ ! ! !

უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა შესარჩევ კონკურს აშშ-ში გაცვლით პროგრამებზე სტომატოლოგიისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის მიმართულებით.

მსურველთა განცხადებები მიიღება 2011 წლის 1 დეკემბრიდან 25 დეკემბრამდე

მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:
1. CV
2. ინგლისური ენის ცოდნის B2 დონის შესაბამისი სერთიფიკატი (FCE, Upper Intermediate ან TOEFL).

უნივერსიტეტი გეომედ-ის
საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური

ორშაბათი, 18 აპრილი 2011

სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით ცხადდება კონკურსი შემდეგი დეპარტამენტების ხელმძღვანელების ადგილის დასაკავებლად.
1. განათლების და მეცნიერების დეპარტამენტები;
2. საგარეო ურთიერთობების დეპარტამენტი;
3. პიარის დეპარტამენტი;
4. სპორტის და ტურიზმის დეპარტამენტი;
5. კულტურისა და აქტიური დასვენების დეპარტამენტი.

29 აპრილს 14 საათზე ჩატარდება კონკურსში მონაწილეთა პრეზენტაცია და არჩევნები

სტუდენტური თვითმმართველობა

პარასკევი, 18 თებერვალი 2011

უნივერსიტეტი გეომედი გთავაზობთ ტრეინინგ კურსს “გარემოს ჯანმრთელობა” (Environmental Public Health) – 14-15 აპრილს.
ტრენინგს ჩაატარებენ აშშ-ს მინესოტას უნივერსიტეტის პროფესორები. ტრენინგის შემდეგ გაიცემა მინესოტას უნივერსიტეტის სერტიფიკატი.
კურსი გამიზნულია სტუდენტებისათვის, დოქტორანტებისათვის, საზოგადოებრივი

ჯანდაცვის და გარემოს დაცვის ახალგაზრდა სპეციალისტებისათვის,
კურსის ფორმატი: ლექციები და პრაქტიკული მუშაოება
კურსის მოკლე შინაარსი: გარემოს ჯანმრთელობა, გარემოს ჯანმრთელობის ზედამხედველობა, გარემოს გავლენა ჯანმრთელობაზე.

ჩაწერა მიმდინარეობს წინასწარი რეგისტრაციის საფუძველზე. მონაწილეთა რიცხვი ლიმიტირებულია.

დეტალებისთვის მოგვმართეთ ან გამოგზავნეთ თქვენი CV

სამშაბათი, 1 თებერვალი 2011

უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს ღია კონკურსს პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შემდეგ ფაკულტეტებზე:
სტომატოლოგიის ფაკულტეტი: 1 სრული პროფესორი, 5 ასოცირებული პროფესორი.

ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი: 1 სრული პროფესორი, 7 ასოცირებული პროფესორი.

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტი: 1 სრული პროფესორი, 6 ასოცირებული პროფესორი.

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი: 2 სრული პროფესორი, 5 ასოცირებული პროფესორი.

I. ა) სრულ პროფესორად შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება.
ბ) ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება.

II. კონკურსი გამოცხადდეს 2011 წლის 02 თებერვალს:
_ დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადა განისაზღვროს 2011 წლის 04 მარტიდან 2011 წლის 22 მარტამდე, ყოველ სამუშაო დღეს 10-დან 17 საათამდე;
_ კონკურსი ჩატარდეს 2011 წლის 26 აპრილს;

III. კონკურსის შედეგების გასაჩივრების ვადა განისაზღვროს 2011 წლის 28 აპრილის 17 საათამდე; 2011 წლის 29-30 აპრილი დაეთმოს სააპელაციო კომისიის მუშაობას.

IV. კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს:
ა) განცხადება რექტორის სახელზე;
ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;
გ) ამონაწერი შრომის წიგნაკიდან;
დ) CV;
ე) უმაღლესი განათლების დიპლომის ასლი, დოქტორის აკადემიური ან მასთან
გათანაბრებული ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი;
ვ) სილაბუსი
ზ) ოთხი ფოტო სურათი (ზომით 3X4) ;
თ) ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომების სია,
აგრეთვე დისერტანტთა სამეცნიერო ხელმძღვანელობა, სამეცნიერო
კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებში მონაწილეობა.

V. კონკურსში გასული პროფესორები შესაბამის აკადემიურ თანამდებობას დაიკავებენ 3 წლის ვადით.

VI. პირადი მონაცემების შეფასებისას მხედველობაში მიიღება უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული პროფესორთა რეიტინგული შეფასების შემდეგი კრიტერიუმები :

1. პედაგოგიური სტაჟის მქონე პედაგოგებს მუშაობის წლების რაოდენობის ტოლი ქულა.
2. ლექციების წაკითხვა: ძირითადი კურსი – 5 ქულა.
3. სამეცნიერო სტატია (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) : რეცენზირებად და
რეფერირებად ჟურნალში გამოქვეყნებულ ყოველ სტატიაზე – 3 ქულა.
4. მონოგრაფია შესაბამის დარგში ( ბოლო 5 წლის განმავლობაში) :
ა) მონოგრაფია, გამოცემული საზღვარგარეთის საერთაშორისო მნიშვნელობის
მქონე გამომცემლობის მიერ – 20 ქულა.
ბ) მონოგრაფია, გამოცემული ადგილობრივი გამომცემლობის მიერ
(რეცენზირებული) – 15 ქულა.
5. სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) :
ა) სამეცნიერო კონფერენციაზე დაკვეთილი მომხსენებელი (Invalted Speaker) – 10ქ.
ბ) საერთაშორისო კონფერენციაზე ყოველ მოხსენებაზე – 4 ქულა.
გ) ლოკალურ კონფერენციაზე ყოველ მოხსენებაზე – 2 ქულა.
6. ყოველი დაცული სადოქტორო დისერტაციის კონსულტანტობა (ბოლო 5
წლის განმავლობაში) – 10 ქულა.
აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევა მოხდება რეიტინგული შეფასების შკალის
მიხედვით დაგროვებული ქულების შესაბამისად.

ორშაბათი, 6 დეკემბერი 2010

უნივერსიტეტ გეომედი-ს სტომატოლოგიური კლინიკა აცხადებს მიღებას ექიმი-სტომატოლოგის თანამდებობაზე.
საბუთების მიღება იწარმოებს 2011 წლის 31 იანვრამდე.
მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

ა) პირადი მონაცემები (CV);
ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;
გ) უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
დ) რეზიდენტურის დამთავრების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
ე) ორი ფოტო სურათი (ზომით 3X4) ;
ვ) უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
ზ) კომპიუტერის ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

საკონტაქტო ტელეფონები: 275 25 20,
275 24 59
ელ-ფოსტა : info@geosis.edu.ge

ორშაბათი, 4 ოქტომბერი 2010

უნივერსიტეტი აცხადებს მაგისტრატურაში მიღებას სპეციალობაზე: “ჯანდაცვის ეკონომიკა და მენეჯმენტი”. იმ პირთათვის, რომლებმაც ჩააბარეს საერთო სამაგისტრო გამოცდები.
საბუთების მიღება იწარმოებს 1 ნოემბრამდე, 10:00 – 17:00 სთ-მდე

ხუთშაბათი, 1 სექტემბერი 2010

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

ახალი სასწავლო წელი დაიწყება 27 სექტემბერს 10 სთ-ზე!

აბიტურიენტები, რომლებმაც მოიპოვეს ჩვენს უნივერსიტეტში სწავლის უფლება, ვალდებული არიან გამოცხადდნენ უნივერსიტეტში 10 სექტემბრამდე და გაიარონ რეგისტრაცია. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით ტელ: 75 25 20

ორშაბათი, 30 აგვისტო 2010

დამატებითი გამოცდები ჩატარდება 6 სექტემბრიდან!

პარასკევი, 23 ივლისი 2010

უნივერსიტეტ გეომედში ჯანდაცვის ეკონომიკის და მენეჯმენტის ფაკულტეტზე 28 ივლისს 12.00- სთ-ზე გაიმართება მაგისტრანტების: ე. მოწონელიძის, დ. ფირცხალავას, ი. კაპანაძის და მ. ფარჯანაძის სამაგისრო ნაშრომების დაცვა

ხუთშაბათი, 8 ივლისი 2010

სტუდენტების საყურადღებოდ!
დამატებითი გამოცდები დაიწყება 16 ივლისიდან.

სამშაბათი, 29 ივნისი 2010

I. უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს ღია კონკურსს პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად, სტომატოლოგიის და ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტებზე შემდეგ დისციპლინებში:
1. ქირურგიული სტომატოლოგია – 1 სრული პროფესორი;
2. ორთოდონტია, ბავშვთა პროთეზირება – 1 სრული პროფესორი;
3. ნორმალური ფიზიოლოგია – 1 სრული პროფესორი;
4. უმაღლესი მათემატიკის საფუძვლები – 1 ასოცირებული პროფესორი;
5. პერსონალის მენეჯმენტი – 1 ასოცირებული პროფესორი;
6. ბიომექანიკა – 1 ასოცირებული პროფესორი;
7. ლიდერობა და კომუნიკაცია – 1 ასოცირებული პროფესორი;
8. სამედიცინო ბიოქიმია – 1 ასოცირებული პროფესორი;
9. ჯანდაცვის ობიექტების საქმიანობის დაგეგმვა – 1 ასოცირებული პროფესორი;
10. ჯანდაცვის სისტემის მენეჯმენტი – 1 ასოცირებული პროფესორი;
11. სამედიცინო ფსიქოლოგია – 1 ასოცირებული პროფესორი;
12. სტატისტიკისა და საინფორმაციო სისტემების საფუძვლები – 1 ასოცირებული პროფესორი;
13. სპორტის ფიზიოლოგია – 1 ასოცირებული პროფესორი;
14. სპორტის ფსიქოლოგია – 1 ასოცირებული პროფესორი;
15. სპორტის თეორია – 1 ასოცირებული პროფესორი.

II. ა) სრულ პროფესორად შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება.
ბ) ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო- პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება.

III. კონკურსი ცხადდება 2010 წლის 01 ივლისიდან:
– დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადა განსაზღვრულია 2010 წლის 02 აგვისტოდან 2010 წლის 15 აგვისტომდე, ყოველ სამუშაო დღეს 10-დან 17 საათამდე;
– კონკურსი ჩატარდება 2010 წლის 17 სექტემბერს;
– კონკურსის შედეგები გამოქვეყნდება ვებ-გვერდზე არაუგვიანეს 2010 წლის 20
სექტემბრისა.

IV. კონკურსის შედეგების გასაჩივრების ვადა განსაზღვრულია 21 სექტემბრის 17 საათამდე; 2010 წლის 22-23 სექტემბერი დაეთმობა სააპელაციო კომისიის მუშაობას.

V. კანდიდატებმა უნდა წარმოადგინონ:
ა) განცხადება რექტორის სახელზე;
ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;
გ) ამონაწერი შრომის წიგნაკიდან;
დ) CV;
ე) უმაღლესი განათლების დიპლომის ასლი, დოქტორის აკადემიური ან მასთან
გათანაბრებული ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი;
ვ) სილაბუსი
ზ) ოთხი ფოტო სურათი (ზომით 3X4) ;
თ) ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომების სია,
აგრეთვე დისერტანტთა სამეცნიერო ხელმძღვანელობა, სამეცნიერო
კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებში მონაწილეობა.

VI. კონკურსში გასული პროფესორები შესაბამის აკადემიურ თანამდებობას
დაიკავებენ 3 წლის ვადით.
VII. პირადი მონაცემების შეფასებისას მხედველობაში მიიღება უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული პროფესორთა რეიტინგული შეფასების შემდეგი კრიტერიუმები :

1. პედაგოგიური სტაჟის მქონე პედაგოგებს მუშაობის წლების რაოდენობის ტოლი ქულა.
2. ლექციების წაკითხვა: ძირითადი კურსი – 5 ქულა.
3. სამეცნიერო სტატია (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) : რეცენზირებად და
რეფერირებად ჟურნალში გამოქვეყნებულ ყოველ სტატიაზე – 3 ქულა.
4. მონოგრაფია შესაბამის დარგში ( ბოლო 5 წლის განმავლობაში) :
ა) მონოგრაფია, გამოცემული საზღვარგარეთის საერთაშორისო მნიშვნელობის
მქონე გამომცემლობის მიერ – 20 ქულა.
ბ) მონოგრაფია, გამოცემული ადგილობრივი გამომცემლობის მიერ (რეცენზირებული) – 15 ქულა.
5. სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) :
ა) სამეცნიერო კონფერენციაზე დაკვეთილი მომხსენებელი (Iნვალტედ შპეაკერ) –10ქ.
ბ) საერთაშორისო კონფერენციაზე ყოველ მოხსენებაზე – 4 ქულა.
გ) ლოკალურ კონფერენციაზე ყოველ მოხსენებაზე – 2 ქულა.
6. ყოველი დაცული სადოქტორო დისერტაციის კონსულტანტობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) – 10 ქულა.

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევა მოხდება რეიტინგული შეფასების შკალის
მიხედვით დაგროვებული ქულების შესაბამისად.

ოთხშაბათი, 7 აპრილი 2010

უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს მიღებას 2010-2011ს/წ მაგისტრატურაში
სამაგისტრო პროგრამაზე: ”ჯანდაცვის ეკონომიკა და მენეჯმენტი”.

მიმართულება: ბიზნესის ადმინისტრირება. მისაღები კონტიგენტი – 20.
სწავლის საფასური – 3500 ლარი.
საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის გადალახვის შემთხვევაში უნივერსიტეტ გეომედის მაგისტრატურაში ჩარიცხვა მოხდება გასაუბრების საფუძველზე.
საერთო სამაგისტრო გამოცდისათვის რეგისტრაცია დაიწყება 8 აპრილიდან და გაგრძელდება 10 მაისის ჩათვლით.
საკონტაქტო პირი: პროფესორი გურამ ამყოლაძე, ტელ:577 78 30 28.

ხუთშაბათი, 19 ნოემბერი 2009

უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად, სტომატოლოგიის და ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტებზე შემდეგი წესით:

ა) სრულ პროფესორად შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება.
ბ) ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება.
გ) ასისტენტ-პროფესორად შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორი ან დოქტორანტი.

კანდიდატებმა უნდა წარმოადგინონ:

ა) განცხადება რექტორის სახელზე;
ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;
გ) დოქტორის ან კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი;
დ) სილაბუსი (ასისტენტ-პროფესორებს სილაბუსი არ სჭირდებათ);
ე) ოთხი ფოტო სურათი (ზომით 3X4) ;
ვ) უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული შრომების სია.
პირადი მონაცემების შეფასებისას მხედველობაში მიიღება უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული პროფესორთა რეიტინგული შეფასების შემდეგი კრიტერიუმები :
1. პედაგოგიური სტაჟის მქონე პედაგოგებს მუშაობის წლების რაოდენობის ტოლი ქულა.
2. ლექციების წაკითხვა: ძირითადი კურსი – 5 ქულა.

3. სამეცნიერო სტატია (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) : რეცენზირებად და
რეფერირებად ჟურნალში გამოქვეყნებულ ყოველ სტატიაზე – 3 ქულა.
4. მონოგრაფია შესაბამის დარგში ( ბოლო 5 წლის განმავლობაში) :
ა) მონოგრაფია, გამოცემული საზღვარგარეთის საერთაშორისო მნიშვნელობის მქონე გამომცემლობის მიერ – 20 ქულა.
ბ) მონოგრაფია, გამოცემული ადგილობრივი გამომცემლობის მიერ (რეცენზირებული) – 15 ქულა.
5. სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) :
ა) სამეცნიერო კონფერენციაზე დაკვეთილი მომხსენებელი
(Invalted Speaker) – 10ქ.
ბ) საერთაშორისო კონფერენციაზე ყოველ მოხსენებაზე – 4 ქულა.
გ) ლოკალურ კონფერენციაზე ყოველ მოხსენებაზე – 2 ქულა.

6. ყოველი დაცული სადოქტორო დისერტაციის კონსულტანტობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) – 10 ქულა.
ყველა აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევა მოხდება რეიტინგული შეფასების შკალის მიხედვით დაგროვებული ქულების მიხედვით.
კონკურსში გასული პროფესორები შესაბამის აკადემიურ თანამდებობას დაიკავებენ 3 წლის ვადით.
საბუთების მიღება იწარმოებს 2009 წლის 16 დეკემბრიდან. საბუთების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2010 წლის 16 იანვარი.

ხუთშაბათი, 19 ნოემბერი 2009

უნივერისტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს დოქტორანტურაში თერაპიული სტომატოლოგიის სადოქტორო პროგრამის განსახორციელებლად:

სამეცნიერო ხელმძღვანელი სრული პროფესორი თამარ ოქროპირიძე.

სამეცნიერო-საკვლევი თემების დასახელება:

1. თერაპიული სტომატოლოგიის სწავლების მეთოდები და პრინციპები.

თემის შესრულებაში მონაწილე ორგანიზაციები: უნივერსიტეტი გეომედი, ელიავას სახელობის ბაქტერიოლოგიის ინსტიტუტი.

2. ახალი ოსტეოპლასტიური მასალის HA –ფაგი2-ის გრანულების წარმოება და დანერგვა სტომატოლოგიაში.

თემის შესრულებაში მონაწილე: უნივერსიტეტი გეომედი,
ელიავას სახელობის ბაქტერიოლოგიის ინსტიტუტი.

3.პირის ღრუს ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკა და სიმპტომური მკურნალობა.

თემის შესრულებაში მონაწილე ორგანიზაციები: უნივერსიტეტი გეომედი, ფტიზიატრიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი.

4. H1N1 ვირუსის პირველადი გამოვლინება, პირის ღრუში მისი პროფილაქტიკა და სიმპტომური მკურნალობა.

თემის შესრულებაში მონაწილე ორგანიზაციები: უნივერსიტეტი გეომედი, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი.
კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს:
ა) რეზიდენტურის კურსდამთავრებულს, დიპლომირებულ მედიკოსს ან/და ექიმ-სპეციალისტს.

კონკურსი მოიცავს:

ა) წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შეფასება;
ბ) გასაუბრება სპეციალობაში და გამოცდა უცხო ენაში.
(B2 Vantage- ის შესაბამისი სერთიფიკატის (FCE, Upper Intermediate ან TOEFL) მფლობელები თავისუფლდებიან უცხო ენაში გამოცდიდან).

კონკურსში მონაწილეობისათვის წარსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

1. განცხადება;
2. უმაღლესი სამედიცინო განათლების და კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის/ დიპლომის ასლი;
3. სამეცნიერო შრომების სია (თუ კონკურსნტს გააჩნია პუბლიკაციები) ტანდართული პირველწყაროებით და ქსეროასლებით;
4. შუამდგომლობა ბოლო სამუშაო ადგილიდან ან უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან.
5. პირადობის მოწმობის ასლი.

საბუთების მიღება იწარმოებს 2009 წლის 04დეკემბრიდან. საბუთების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2010 წლის 04 იანვარი.